Kevytsoran materiaaliominaisuudet

Leca®-kevytsora on kevyttä, kestävää ja lämpöä eristävää sekä rakeisuudeltaan ja mekaanisilta ominaisuuksiltaan kitkamaan tyyppistä materiaalia. Kevytsoran keveydestä johtuen sitä on helppo käsitellä työmaalla ja sen toimitus onnistuu myös hankalasti saavutettavaan kohteeseen. Maarakentamiseen tarkoitetun Leca-soran kuivairtotiheys on noin 15–20 % tavanomaisen kitkamaa-aineksen kuivairtotiheydestä. 

Leca-soran mekaaniset ominaisuudet vaihtelevat kevytsorarakeiden koon ja paisumisasteen perusteella. Pienemmät rakeet ovat pääsääntöisesti kestävämpiä kuin isot rakeet. Leca-soran geoteknisiä ja muita ominaisuuksia on esitetty alla olevissa taulukoissa. Kevytsoran materiaaliominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen tuotteen erilaisiin geoteknisiin hankkeisiin.

Kaikki Leca-soratuotteet ovat CE-merkittyjä. Löydät tuotteiden standardien mukaiset suoritustasoilmoitukset ja EPD-ympäristöselosteet tältä sivulta.

Taulukko 1. Leca-sora 4–32 mm:iä geotekniset ominaisuudet. 

Raekoko4–32 mm (EN 933-1)
Ali-/ylikoko< 15/ < 10 p-% (EN 933-1)
Tiheys (irtokuiva)260 (± 15 %) kg/m³ (EN 1097-3)
TilavuuspainoIrtokuiva: 3,0 kN/m³
Kuiva (wmax=30 p-%)(1): 4,0 kN/m³
Ajoittain veden alla: 6,0 kN/m³
Pysyvästi veden alla: 10,0 kN/m³
Nostemitoituksessa: 3,0 kN/m³
(EN 1097-3)
 
Kitkakulma30–44°
Löyhänä: 34°
Tiivistettynä: 41°
(Kolmiaksiaalikoe, EN 15732 Annex A)
(Kolmiaksiaalikoe, EN 15732 Annex A)
LämmönjohtavuusVaihteluväli: 0,10–0,17
Ominaisarvo: 0,15 W/mK (EN 15732:2012)
 
E-moduuli (kantavuusmitoitus)50 MPa (2)
Vastaavuus eristävyyden kannalta, ai (3)4
Vedenläpäisevyys10-3–10-1 m/s

(1) aina vedenpinnan päällä
(2) jännitystilariippuvainen E-moduuli: Levykuormituskokeesta takaisinlaskettu E-moduuli n. 50 MPa saavutetaan, kun kevytsorakerroksen päällä on 0,6 m tai enemmän lopullista päällysrakennetta. Kevennysrakenteen lopullinen tiivistys tehdään n. 0,15-0,30 m jakavan/kantavan kerroksen päältä. Tässä vaiheessa levykuormituskokeesta takaisinlaskettu E-moduuli n. 30 MPa.
(3) kevytsoran vastaavuus eristävyyden kannalta (ai) 0,7 m syvyydessä,
kuivatiheys ≤ 400 kg/m³, alla 0,15 m kuivatuskerros. Vertailumateriaalina hiekka (ai=1). Vaikeissa olosuhteissa lämmönjohtavuus voi olla suurempi. 

Taulukko 2. Leca-sora 4–32 mm teknisiä ominaisuuksia.
 

Vedenimeytyminen24 tuntia < 20 p-%
28 päivää < 30 p-%
300 päivää < 60 p-%
(EN 1097-6)
Murskautuvuus> 0,7 MPa (EN 13055)
Puristuslujuus ja kuormitus2 % painumalla CS (2) 400 kPa
10 % painumalla CS (10) 750 kPa
(EN 15732 Annex C)
pH9–11
 

Taulukko 3. Leca‑sora 0–32 mm geotekniset ominaisuudet, jotka poikkeavat kevytsoran 4–32 mm ominaisuuksista edellä olevista taulukoista.

OminaisuusVaihteluväliOminaisarvoYksikköStandardi/koemenetelmä
Raekoko0–32-mmEN 933-1
Tiheys (irtokuiva)305 (± 15 %)-kg/m³EN 1097-3

Taulukko 4. Leca® Reuse -tuotteen tekniset ominaisuudet.

Raekoko8–32 mm
Tiheys330 kg/m³ (±15 %) (irtokuivatiheys)
Kosteus*%> 15 %
Materiaaliin kuulumattoman aineksen määrä< 1 %

* Kosteus voi vaihdella varastointiolosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan.

Kevytsoran tiheys

Leca-sora 4–32 mm:n kuivairtotiheys työmaalle tuotaessa on noin 260 kg/m³. Kevytsoran tilavuus pienenee löyhästä tilasta tiivistettäessä noin 10 %, joten tiivistämisen jälkeen rakenteen kuivairtotiheys nousee hieman, ollen noin 290 kg/m³. Kevytsoran todellisen tiheyden rakenteessa arvioimiseen tulee lisäksi huomioida seuraavat asiat:

  • Rakeiden kuivairtotiheys
  • Absorboituneen veden määrä 
  • Rakeiden pintojen huokoisuus 
  • Rakeiden keskimääräinen raekoko 
  • Kuivatusolosuhteet
  • Pohja- tai orsiveden taso kevytsorakerroksessa 

Edellä esitetyt ominaisuudet huomioiden kevytsorarakenteen tilavuuspainoksi pohjaveden yläpuolella on määritetty 4,0 kN/m³, jota käytetään kevennysrakenteiden mitoituksessa normaaleissa olosuhteissa. 

Kokoonpuristuvuus ja kuormituskestävyys

Staattinen puristuskoe

Tiivistetylle Leca-soralle 4–32 mm sallitaan 200 kPa tasainen laaja-alainen kuormitus (ns. ”ödometrikuomitus”), jolloin kerroksen kokoonpuristuma on noin 1,0 %.

2 % ja 10 % kokoonpuristumaan vaadittava kuorma ilmoitetaan standardin EN 15732 liitteen B mukaan. Kokeessa kevytsoranäytettä kuormitetaan jatkuvasti lisäten kuorman suuruutta. Leca-soran eri raejakaumien puristuma tasaisen staattisen kuorman alla (=murskautuvuus) on esitetty alla olevassa kuvassa. 4–32 mm kevytsoran 2 % ja 10 % kokoonpuristumaan vaadittavat kuormat ovat n. 400 kPa ja 750 kPa. 

Leca-soran kokoonpuristuma

Kuva 1. Leca‑soran 4–32 mm ja 0–32 mm kokoonpuristumat staattisen laaja‑alaisen kuorman alla standardin EN 15732 liitteen C mukaisessa puristuskokeessa.

Syklinen kuormitus

Leca-sora kestää syklistä kuormaa hyvin. Kevytsora 4–32 mm:n suhteellinen kokoonpuristuma on kahden miljoonan kuormitussyklin jälkeen alle 0,4 % 120 kPa pystysuuntaisella kuormalla. 

Lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet

Leikkauskestävyyskulma (kitkakulma)

Leca-sora 4–32 mm:n leikkauskestävyyskulma (kitkakulma) tiivistetyssä rakenteessa on 41°. 

E-moduuli

Leca-soran kantavuus (E-moduuli toistokuormituksessa, E2) liikennekuormitetussa rakenteessa on jännitystilariippuvainen ja vaihtelee välillä 30-80 MPa. Päällysrakenteen mitoituksessa kevytsoran E-moduulina käytetään 50 MPa:n ominaisarvoa.

Lämpötekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus

Leca-soran lämmönjohtavuuteen vaikuttavat mm. kevytsoran irtotiheys, rakeiden kiintotiheys, raekoko, vesipitoisuus ja lämpötila. Vesipitoisuuden kasvaessa lämmönjohtavuus kasvaa. Leca-sora 4–32 mm:n lämmönjohtavuus vaihtelee alla olevan taulukon mukaisesti. Mitoituksessa käytetään lämmönjohtavuuden arvona 0,15 W/mk (vesipitoisuus n. 30 paino-%). 

Taulukko 5. Kevytsoran lämmönjohtavuus eri vesipitoisuuksissa (EN 15732:2012)

Vesipitoisuus, paino-%kuiva1516223244
Lämmönjohtavuus, W/mk0,100,120,120,130,150,150,17

Kemialliset ominaisuudet ja kestävyys

Liukoisuus ja pH

Leca-sora on epäorgaaninen keraaminen materiaali ja inertti muita materiaaleja kohtaan. Keraamisena materiaalina se kestää rakennustyömaalla esiintyviä kemikaaleja, kuten happoja, suoloja, emäksiä sekä orgaanisten aineiden vaikutukset. 

Kemiallisesti Leca-sora on hieman emäksinen. Sen pH on n. 9–11. Kevytsoran pH voi vaihdella vuosittain riippuen mm. valmistuksessa käytettävästä savesta. 

Kevytsora sisältää samat metallit ja muut alkuaineet kuin valmistuksessa käytetty savi. Valmistusprosessissa ne ovat sitoutuneet oksideiksi. Kevytsorasta ei liukene haitallisia aineita ympäristöön. Liukoisuusominaisuuksiltaan kevytsoraa voidaan verrata tavanomaisiin maamateriaaleihin. Todetut liukoisuudet ja pitoisuudet eivät aiheuta terveys- tai ympäristöriskiä.

Korroosio

Leca-sora on metallien tai muovien korroosioympäristönä verrattavissa karkearakeiseen vettä hyvin läpäisevään maa-ainekseen, jossa ei ole orgaanista ainesta tai muitakaan epäpuhtauksia. Karkearakeisessa materiaalissa korroosioriski pohjavedenpinnan yläpuolella on tavallisesti pieni. 

Sähkönjohtavuudeltaan Leca-sora vastaa lähinnä silttiä. Kevytsorasta ei liukene haitallisia tai korroosiota edistäviä aineita. Tavallisesti kevytsoran kloridipitoisuus on alle 0,01 % ja rikkipitoisuus alle 0,02 %. Kevytsorasta todetut liukoisuudet ja pitoisuudet eivät edistä korroosion etenemistä

Kuivissa olosuhteissa kevytsorakerroksessa tapahtuva korroosio on erittäin hidasta. Kastuessaan kevytsora aiheuttaa, kevytsoran rakeiden muodosta johtuen, metallin pinnalla pistemäisiä alueita, joiden happi- ja vesipitoisuus poikkeavat ympäristöstä, mikä voi johtaa korroosioparin muodostumiseen. Estämällä kosteuden pääsy kevytsorakerrokseen voidaan ennaltaehkäistä korroosion käynnistymistä. 

Metalliputkien yms. käyttöiän pidentämiseksi niin kevytsorassa kuin tavanomaisissa maamateriaaleissa on syytä tehdä korroosiosuojaus estämällä rakeisen materiaalin ja metallipinnan välinen kosketus esimerkiksi muovikalvolla tai metallirakenteen pinnoitteella (maalaus, pinnoitus, bitumisively, tms.) kunkin materiaalin ohjeiden mukaisesti. 

Kestävyys

Leca-sora kestää hyvin erilaisia polttoaineita, tiesuolaa ja muita liikenteestä peräisin olevia kemiallisia aineita. Lisäksi kevytsora kestää hyvin jäätymis- ja sulamissyklejä eikä se normaaleissa olosuhteissa vaurioidu jäätymisen vuoksi. Kevytsora kestää hyvin korkeita lämpötiloja ja se kuuluu paloturvallisuusluokkaan palamaton (A1). 

 leca

Kosteustekniset ominaisuudet

Kapillaarinen nousukorkeus

Kevytsorassa veden kapillaariseen nousukorkeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat raekokojakauma, pölyisyys, tiheys ja rakeissa olevat huokoset. Kapillaarivoimat heikentyvät huokoskoon kasvaessa, jolloin raekoko tavallisesti kasvaa ja tiheys pienenee.

Kapillaarisen vedennousun tehokkaasti katkaiseva lajike on Leca-sora KAP 4–20 mm. Tämä kevytsoralajike käsitellään tehtaalla lisäaineella, millä varmistetaan kapillaarisen nousukorkeuden jäävän alle 100 mm:iin, mikä on merkittävästi pienempi kuin soralla tai murskeella. Käsittelyaine ei sisällä haitallisia aineita eikä muutu ajan myötä. Lajikkeen Leca-sora KAP 4–20 mm raekoko on 4–20 mm ja pienin toimituserä 10 m³. 

Kosteus (vesipitoisuus) ja tasapainokosteus

Valmistuksen jälkeen kevytsora on täysin kuivaa ja pölyämisen estämiseksi materiaalia on kasteltava. Kevytsoran huokostilassa vesi voi esiintyä vapaana vetenä tai tiivistyneenä rakeiden ulkopintaan. Lisäksi rakeiden sisäisiin huokosiin on mahdollista imeytyä vettä. 

Kevytsoran kosteuskäyttäytymiseen vaikuttaa oleellisesti huokosjakauma ja ominaispinta-ala. Pienemmän raejakauman kevytsoralla on pääasiassa pienempi ominaispinta-ala johtuen rakeiden polton aikana sintraantuneesta pinnasta. Murskaamalla hienonnetulla materiaalilla on sitä vastoin suurempi ominaispinta-ala.

Kevytsorarakeiden sisällä olevien huokosten tilavuus on kuitenkin suuri, joten rakeet voivat adsorboida merkittäviä määriä vettä. Veden kanssa kosketuksissa oleva kevytsora voi sitoa itseensä vettä jopa 80 % kuivapainostaan. Sitoutunut vesimäärä ei vaikuta juurikaan kevytsoran mekaanisiin ominaisuuksiin, mutta lämmönjohtavuuteen sillä on selkeä merkitys. 

Kevytsoran tasapainokosteus on alle 0,2 % +20 °C:ssa. Tasapainokosteus on kosteustila, johon materiaali vallitsevissa olosuhteissa asettuu. Kevytsoran hygroskooppinen tasapainokosteus RH 100 %:ssa on alle 0,5-0,6 paino-%, joka vastaa noin 1,5 kg/m³ vesimäärää. Tämä tarkoittaa sitä, että kevytsorassa saa olla enintään 0,5 paino-% eli 1,5 kg/m³ vettä, jottei rakeita ympäröivän ilman suhteelliseksi kosteudeksi (RH) tulisi 100 %.

Vastaavan rakeisuuden maamateriaaleille RH 100 %:ssa hygroskooppinen kosteuspitoisuus on 0,5–1 paino-% eli 10–20 kg/m³. Hygroskooppinen kosteus ilmaisee vesimäärän, jonka huokoinen aine sitoo ilmasta itseensä tietyssä suhteellisessa kosteudessa. 

leca

Kuva 2. Kevytsoran tasapainokosteus. Ylimmäinen käyrä kuvaa tasapainokosteutta Leca-soran kuivuessa ja alimmainen Leca-soran kastuessa.

Please register your details first

Areas of interest