Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on standardoitu ja paljon käytetty menetelmä tuotteen, palvelun tai prosessien ympäristövaikutusten selvittämiseksi. LCA tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista suhteessa tarkasteltuun toiminnalliseen yksikköön.

Tässä elinkaariarvioinnissa verrattiin Leca Lex ja Design -harkoilla tehtäviä rakenteita vaihtoehtoisiin muurattaviin rakenteisiin. Arviointi tehtiin One Click LCA:lla käyttäen Euroopan komission kehittämää Level(s) -arviointimenetelmää. Level(s) luo pohjan myös Suomen kansalliselle vähähiilisyyden arviointimenetelmälle. 

Kaikissa rakenteissa tarkasteltiin rakennetta yhden neliömetrin alueella sisältäen kaikki alueella olevat laastit, harkot, tiilet, rappaukset, pintakäsittelyt, betonitäyttö ja raudoitteet. Tiedot massoista, menekeistä ja raudoitteista määritettiin tuotteiden verkkosivujen, valmistajien suunnitteluohjeiden tai ympäristöselosteiden perusteella. 

Tarkasteluyksikkö on hiilidioksidiekvivalentti neliölle rakennetta (kgCO2e/m²). Lisäksi arviointi suoritettiin kahdelle perustusvaihtoehdolle, niiden yksikkö on juoksumetriä kohti (kgCO2e/m2). Elinkaariarviointi suoritettiin Suomen kansallisen menetelmän mukaisesti 50 vuoden käyttöiälle. Huomioon otettiin materiaalisidonnainen elinkaaren vaihe A1-A3, kuljetuksista aiheutuva vaihe A4, työmaasta aiheutuva A5 sekä elinkaaren lopun vaiheet C1-C4. Koska työmaan, eli vaiheen A5, arviointi on hankalaa, rajattiin vaiheen tarkastelu työmaan hävikkiin. Kuljetukset (A4) ja työmaan hävikki (A5) arvioitiin ympäristöselosteiden mukaan, jos tiedot olivat saatavilla. Muussa tapauksissa käytettiin One Click LCA:n oletusarvoja. Myös elinkaaren lopun vaiheiden C1-C4 vaiheiden päästöt laskettiin käyttäen ympäristöselosteen tietoja, jos ne olivat ilmoitettu. 

Ympäristöselosteina käytettiin ensisijaisesti kolmannen osapuolen verifioimia EN 15804 standardin mukaisesti laadittuja EPD:tä. Jos ympäristöselostetta ei löytynyt Suomen lähialueilta tai tuotetta muuten hyvin edustavana, käytettiin kansallisen päästötietokannan arvoja. 

Ulkoseinärakenteen hiilijalanjälki

Leca-eristeharkoista tehty seinärakenne on markkinoiden vähähiilisin kivirakenteinen ulkoseinärakenne. Tämä johtuu pitkälti tuotteen keveydestä, pienestä sementtimäärästä sekä lyhyistä tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetusmatkoista.

Polyuretaanieristeisten Leca Design -eristeharkkorakenteiden merkittävin hiilijalanjälki tulee itse eristeharkon valmistuksesta ja siinä käytetyistä raaka-aineista; noin kolmasosa polyuretaanieristeestä, vajaa kolmasosa sementistä ja reilu kolmasosa kevytsorasta. 

Koko seinärakenteen hiilijalanjälki koostuu hyvin monesta osatekijästä. Sementtipohjaiset pinnoitteet ja rappaukset tuovat reilut 10 % rakenteen hiilidioksidipäästöistä. Muurauslaastit, raudoitteet, kuljetukset ja elinkaaren loppuvaihe tuovat kaikki pienen lisänsä rakenteen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

Valueristeharkkoseinärakenteessa itse muottiharkon hiilijalanjälki ei ole järin suuri. Työmaalla tehtävät raudoitukset, betonivalut ja eri työvaiheiden vaatima logistiikka kuitenkin nostavat valueristeharkkorakenteen hiilijalanjäljen selvästi Leca-eristeharkkorakennetta korkeammaksi. Ulkomailta tuotavilla muuraustuotteilla hiilijalanjälkeä nostavat huomattavasti kuljetusten hiilidioksidipäästöt valmistavista tehtaista Suomeen. 

Vuonna 2022 Leca-eristeharkon hiilijalanjälki pieneni merkittävästi uuden Leca Smart -harkon myötä. Leca Smart -harkon bioöljypohjaisen eristeen CO2-päästöt ovat huomattavasti polyuretaania pienemmät.

Leca-harkkojen tärkeimmän raaka-aineen eli Leca-soran hiilidioksidipäästöt puolittuivat syksyllä 2022, kun fossiilinen polttoaine korvattiin puupelleteillä. Tällä on merkittävä vaikutus kaikkien Leca-harkkojen päästöihin.

Perustuksen hiilijalanjälki

Leca-harkoista tehdyn perustuksen vähähiilisyys johtuu tuotteissa käytetyn sementtimäärän pienuudesta, tuotteiden keveydestä ja kotimaisten tuotteiden lyhyistä kuljetusmatkoista. Kevytsoraharkoissa tarvitaan betoniin verrattuna selvästi vähemmän sementtiä ja raudoitteita. 

Kaikissa perustusvaihtoehdoissa merkittävä osa hiilijalanjäljestä tulee anturasta ja sen vaatimasta raudoituksesta. Anturan koko vaihtelee perustamisolosuhteiden ja rakennuksen aiheuttamien vaatimusten mukaan. Leca-harkoista muurattu sokkeli ei vaadi erillisiä betonivaluja, jotka kasvattavat merkittävästi rakenteen hiilidioksidipäästöjä.  

Väliseinärakenteen hiilijalanjälki

Leca EasyLex -väliseinä on kevyt, kosteusturvallinen ja nopea rakentaa. Rakenteen vähähiilisyys perustuu tuotteissa käytettyyn pieneen sementtimäärään, niiden keveyteen ja harkkotuotteiden tuotannon tehokkuuteen. 

Leca EasyLex -harkkoseinässä ei ole lainkaan betonivaluja, koska mittatarkat ja ympäripontatut harkot muurataan ohutsaumalaastilla toisiinsa. 

Yhteenveto

Käyttämällä ulkoseinissä, perustuksissa ja väliseinissä kotimaisia Leca-harkkoratkaisuja voidaan pienentää rakennuksen hiilijalanjälkeä merkittävästi. 

Leca-harkkojen pääraaka-aineen eli Leca-soran hiilidioksidipäästöt puolittuivat vuonna 2022, kun energiana käytetty kivihiili korvattiin puupelleteillä. Tällä on merkittävä vaikutus myös kaikkien Leca-harkkoratkaisujen ympäristökuormaan.

Arvoisa asiakas

Leca®-harkkojen valmistus siirtyy 1.9.2023 Benders Suomi Oy:lle.

Saint-Gobain Finland / Weber jatkaa Leca®-harkkojen myyntiä toistaiseksi.

Harkkojen ja harkkotarvikkeiden tuotetiedot ja dokumentit löydät jatkossa osoitteesta: www.fi.weber

Kestävä katurakenne uudelle asuinalueelle

Tuusulan uuden asuinalueen katualueilla tarvittiin ekologisia kevennyksiä.
Lisää tietoa
Häriskiven alueen pohjatyöt ilmasta kuvattuna.
Nikkilän urheilukenttä kevennettiin kevytsoralla. Lue urakoitsijan mietteet tältä sivulta!

Leca®-sora Nikkilän urheilukentän kevennyksenä

Savimaalle rakennettu urheilukenttä peruskorjattiin kesällä 2023 nykyvaatimusten mukaiseksi.
Lisää tietoa

Please register your details first

Areas of interest