Elinkaariarviointi eli LCA (Life Cycle Assessment) on standardoitu ja paljon käytetty menetelmä tuotteen, palvelun tai prosessien ympäristövaikutusten selvittämiseksi. LCA tuottaa tietoa ympäristövaikutuksista suhteessa tarkasteltuun toiminnalliseen yksikköön.

Tässä elinkaariarvioinnissa verrattiin Leca Lex ja Design -harkoilla tehtäviä rakenteita vaihtoehtoisiin muurattaviin rakenteisiin. Arviointi tehtiin One Click LCA:lla käyttäen Euroopan komission kehittämää Level(s) -arviointimenetelmää. Level(s) luo pohjan myös Suomen kansalliselle vähähiilisyyden arviointimenetelmälle. 

Kaikissa rakenteissa tarkasteltiin rakennetta yhden neliömetrin alueella sisältäen kaikki alueella olevat laastit, harkot, tiilet, rappaukset, pintakäsittelyt, betonitäyttö ja raudoitteet. Tiedot massoista, menekeistä ja raudoitteista määritettiin tuotteiden verkkosivujen, valmistajien suunnitteluohjeiden tai ympäristöselosteiden perusteella. 

Tarkasteluyksikkö on hiilidioksidiekvivalentti neliölle rakennetta (kgCO2e/m²). Lisäksi arviointi suoritettiin kahdelle perustusvaihtoehdolle, niiden yksikkö on juoksumetriä kohti (kgCO2e/m). Elinkaariarviointi suoritettiin Suomen kansallisen menetelmän mukaisesti 50 vuoden käyttöiälle. Huomioon otettiin materiaalisidonnainen elinkaaren vaihe A1-A3, kuljetuksista aiheutuva vaihe A4, työmaasta aiheutuva A5 sekä elinkaaren lopun vaiheet C1-C4. Koska työmaan, eli vaiheen A5, arviointi on hankalaa, rajattiin vaiheen tarkastelu työmaan hävikkiin. Kuljetukset (A4) ja työmaan hävikki (A5) arvioitiin ympäristöselosteiden mukaan, jos tiedot olivat saatavilla. Muussa tapauksissa käytettiin One Click LCA:n oletusarvoja. Myös elinkaaren lopun vaiheiden C1-C4 vaiheiden päästöt laskettiin käyttäen ympäristöselosteen tietoja, jos ne olivat ilmoitettu. 

Ympäristöselosteina käytettiin ensisijaisesti kolmannen osapuolen verifioimia EN 15804 standardin mukaisesti laadittuja EPD:tä. Jos ympäristöselostetta ei löytynyt Suomen lähialueilta tai tuotetta muuten hyvin edustavana, käytettiin kansallisen päästötietokannan arvoja. 

Ulkoseinärakenteen hiilijalanjälki

Leca-eristeharkoista tehty seinärakenne on markkinoiden vähähiilisin kivirakenteiden ulkoseinärakenne.  Tämä johtuu pitkälti tuotteen keveydestä, pienestä sementtimäärästä sekä lyhyistä tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetusmatkoista. Polyuretaanieristeisten Leca Design -eristeharkkorakenteiden merkittävin hiilijalanjälki tulee itse eristeharkon valmistuksesta ja siinä käytetyistä raaka-aineista; noin kolmasosa polyuretaanieristeestä, vajaa kolmasosa sementistä ja reilu kolmasosa kevytsorasta. 

Koko seinärakenteen hiilijalanjälki koostuu hyvin monesta osatekijästä. Sementtipohjaiset pinnoitteet ja rappaukset tuovat reilut 10 % rakenteen hiilidioksidipäästöistä. Muurauslaastit, raudoitteet, kuljetukset ja elinkaaren loppuvaihe tuovat kaikki pienen lisänsä rakenteen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

Valueristeharkkoseinärakenteessa itse muottiharkon hiilijalanjälki ei ole järin suuri. Työmaalla tehtävät raudoitukset, betonivalut ja eri työvaiheiden vaatima logistiikka kuitenkin nostavat valueristeharkkorakenteen hiilijalanjäljen selvästi Leca-eristeharkkorakennetta korkeammaksi. Ulkomailta tuotavilla muuraustuotteilla hiilijalanjälkeä nostavat huomattavasti kuljetusten hiilidioksidipäästöt valmistavista tehtaista Suomeen. 

Vuoden 2022 aikana Leca-eristeharkkovalikoiman uudistuessa Leca Smart -eristeharkoiksi ratkaisun hiilijalanjälki pienenee entisestään. Uuden kasviöljypohjaisen eristeen CO2-päästöt ovat huomattavasti polyuretaania pienemmät. Leca-harkkojen tärkeimmän raaka-aineen eli Leca-soran hiilidioksidipäästöt pienenevät puoleen syksyllä 2022 korvattaessa fossiilinen polttoaine puupelleteillä. Tällä on merkittävä vaikutus kaikkien Leca-harkkojen hiilijalanjälkeen.